Pagini

luni, 16 februarie 2015

Clasa pregătitoare 2015-2016

ACTE NECESARE DOSAR
ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


Ø EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR
    ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  PENTRU ANUL ŞCOLAR  2015-2016

Art. 14. 
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip  de înscriere la unitatea de învățământ,  sau,  după caz,  în  momentul validării acesteia,  o fotocopie  a  actului de identitate  propriu  și o  fotocopie  a  certificatului  de  naștere  al  copilului.  Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(3)  În  cazul  în  care  cererea-tip  de  înscriere  este  completată  pentru  un  copil  care împlinește  vârsta  de  6 ani  în  perioada  1  septembrie    31  decembrie  2015  inclusiv, alături  de  documentele  menționate  la  alin.  (2),  părintele  depune  și  o  copie  a documentului  prin  care  CJRAE/CMBRAE  comunică  rezultatul  pozitiv  al  evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

(4) În  cazul  în  care  solicită  înscrierea  la  altă unitate  de  învățământ  decât  școala  de circumscripție,  pe  lângă  documentele  menționate  la  alin. 2  și,  după  caz,  la alin. 3, părinții  depun  și  documente  care  dovedesc  îndeplinirea  criteriilor  de  departajare,stabilite în conformitate cu art. 10.

(5)  În  cazul  în  care  solicită  înscrierea  la  altă unitate  de  învățământ  decât  școala  de circumscripție,  părintele  va  menționa,  prin  bifarea  acestei  opțiuni  în  cererea-tip  de înscriere,  dacă  este  de acord  cu  înscrierea  copilului  la  școala  de  circumscripție,  în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016
PRIVIND EVALUAREA  DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE         ANEXA nr. 2 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de  înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
_______________________________________________________________________________________
Art.  6.  -  (1)  Părinții  ai  căror  copii  împlinesc  vârsta  de  6  ani  în  perioada
 1 septembrie – 31 decembrie 2015  inclusiv, pot  să-și  înscrie  copiii  în  învățământul primar  în clasa  pregătitoare,  dacă   dezvoltarea    lor    psihosomatică    este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă  a  părinților,  dacă  evaluarea  dezvoltării  psihosomatice  a  acestora,  făcută  de specialiști,   atestă   pregătirea   copiilor   pentru   parcurgerea   cu   succes   a   clasei pregătitoare.

(3)  Părinții  copiilor  care  împlinesc  vârsta  de  6  ani  în  perioada  1  septembrie    31 decembrie  2015  inclusiv  care  nu  optează  pentru  înscrierea  copiilor  lor  în  clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

(4) În  cazul  în  care  există solicitări de  înscriere  în  clasa  pregătitoare  a  copiilor care împlinesc 6  ani  după data  de  31  decembrie  2015,  inspectoratele  școlare/unitățile  de învățământ   vor  consilia  părinții  privind  nevoia   de   a  lua   decizii  în   interesul educațional al elevului și îi vor informa  că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul  în care rezultatul evaluării arată că  dezvoltarea  psihosomatică  nu  poate  asigura  parcurgerea  cu  succes  a  clasei pregătitoare,  copiii  vor  fi  înscriși   în   grupa   mare  din   învățământul   preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Art. 7. - (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean/al municipiului București de  resurse  și  asistență  educațională  (CJRAE/CMBRAE),  în  perioada  prevăzută  de calendarul înscrierii.

(2)  În  evaluarea  dezvoltării  psihosomatice  a  copiilor  va  fi  implicat  personalul  de specialitate  al  CJRAE/CMBRAE,  personal  de  specialitate  din  alte  instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar. 


(3)   Comisia   județeană/a   municipiului   București   de   înscriere   a   copiilor   în învățământul   primar,   numită   în   continuare   comisia   județeană/a   municipiului București,  poate  decide  organizarea  evaluării  dezvoltării  psihosomatice  a  copiilor atât  la  sediul  CJRAE/CMBRAE,  cât  și  în  diferite  zone  ale  județului/municipiului București, cu prioritate în grădinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare.

(4) Părinții copiilor menționați la art. 6 alin.  (1) și (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în  care  comisia  județeană/a  municipiului  București  decide  organizarea  evaluării dezvoltării  psihosomatice   a  copiilor  și   în  alte   zone  ale   județului/municipiului București,   conform   alin.   (3),   depunerea   cererilor   se   poate  face   și   la   sediul unităților/instituțiilor în care se va realiza evaluarea.
CRITERII GENERALE
conform  art. 10 alin.2  din Metodologia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, pentru anul şcolar 2015-2016.

·      existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
·      existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
·      existenţa unui document care dovedeşte că este  orfan de un singur părinte;
·      existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, conform art.10-alin.3.
ANUNŢ IMPORTANTŞcoala  Gimnazială ,, Ion Creangă” Bacău  a
propus  în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016, următorul număr de clase:
-        3 clase pregătitoare- 84 de locuri.
CRITERII SPECIFICE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

aprobate  în şedinţa Consiliului de Administraţie al unităţii din data de      11.02.2015, care se vor  aplica în situaţia în care pe ultimele locuri există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor generale.


Nr.crt.
Criteriul
Punctajul acordat
Act doveditor
1

A urmat cursuri la grădiniţele arondate circumscriptiei!
10p
Adeverinţa de la Grădiniţă
2
Locul de muncă al părintelui este în apropierea şcolii noastre
8p
Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui pe care este  specificată şi adresa angajatorului
3
Domiciliul bunicilor este în circumscripţia şcolii noastre
6p
Carte de identitate a bunicilor + declaraţie
4
Copii care locuiesc pe aceeaşi scară şi în acelaşi bloc cu elevii care sunt deja înscrişi în unitatea noastră
4p
Adeverinţă de elev+document din care să rezulte adresa


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu